Algemene verkoopsvoorwaarden

Offerten en verkooporder

De uitvoering van onze offerten geschiedt volgens onderstaande verkoopsvoorwaarden en met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Offerten worden vrijblijvend uitgebracht. Aangeduide prijzen zijn slechts geldig binnen de 30 dagen na aanbieding. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper en na het ontvangen van de afgesproken vooruitbetaling bij de verkoop. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

Levering

De opgegeven levertijden zijn niet bindend. Overschrijding van de levertermijn kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst van de goederen geschiedt in ons magazijn, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico. Leveringsadres en leveringswijze vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Transportrisico, aan leveringen verbonden, is voor risico en rekening van de koper, zelfs indien deze franco zijn verkocht. Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en betaling; tenzij anders overeengekomen.

Controle en klacht

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper bij de verkoper te worden ingediend, zodat na afloop van die termijn ieder recht van klacht komt te vervallen en de koper verplicht is de factuurbedragen zonder enige korting te voldoen.

De geleverde materialen en goederen genieten van de waarborg welke door de fabrikant of door de leverancier werden toegestaan. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte materialen. In geen geval zal een schadevergoeding worden toegestaan of toegekend voor eventuele schade door de defecte materialen teweeggebracht.

 Geen enkele terugbetaling of schadevergoeding kan ons om welke reden dan ook gevorderd worden (ontoereikende technische berekeningen, overschrijding van levertijden, ...).

Eigendomsvoorbehoud

De koopwaar blijft eigendom van de leverancier tot volledige betaling ervan en mag door de verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden. Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.

Betaling

De prijs is behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden op het rekeningnummer BNP PARIBAS FORTIS - BE54 0018 5293 2897 – GEBABEBB.
Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. 
De facturen zijn stipt betaalbaar binnen de betalingstermijn van 15 kalenderdagen na verzending tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 15%, te rekenen vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot de dag der integrale betaling. Daarnaast zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van €150 en zulks onverminderd de werkelijk geleden schade door de verkoper. Enkel wanneer de klant beschouwd kan worden als een consument in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht zal, in afwijking van de voorgaande alinea, door de verkoper een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd, dit per gewone brief en/of op het door de klant opgegeven e-mailadres. In zoverre geen (volledige) betaling wordt ontvangen na 14 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de dag van verzending van de kosteloze herinnering (per gewone brief) zal de klant de hieronder bepaalde nalatigheidsintresten en schadevergoeding verschuldigd zijn. Ingeval van verzending van de kosteloze herinnering per e-mail vangt de termijn van 14 dagen aan op de dag die volgt op de dag van verzending. De nalatigheidsintrest voorzien in de vorige alinea wordt gerekend aan de op dat moment vigerende intrestvoet zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. De schadevergoeding voorzien in de vorige alinea bedraagt:
 •  € 20 indien het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
 •  € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 indien het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
 •  € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 indien het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals hierboven vermeld verschuldigd.

Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

Geschillenregeling

In geval van betwisting, is uitsluitend de Rechtbank van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Alle relevante invorderingskosten vallen ten laste van de koper.